Nyheder

Af , 02/01/2020 15:20

Generalforsamling – Stubbesø Hjortelaug
Mandag den 26. august 2019 kl. 19.00
Rosmus Skole
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning v. Formanden
3. Fremlæggelse af regnskab v. kasserer
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Bestyrelsen består af : Aksel Kær, Allan Nielsen, Poul Quist, Chr. Brøgger og S.P.Brøgger.
På valg er : Chr. Brøgger (genopstiller)
Poul Quist ( genopstiller)
6. Valg af suppleanter: Poul Arne Nielsen
Der skal vælges en ny
Per Rohde er ikke blandt os mere.
7. Valg af bilagskontrollanter: Tommy Nielsen
Søren Larsen
Begge genopstiller
8. Evt.

Velkomst ved formanden. Ca. 20 medlemmer mødte op.

Ole Knudsen blev valgt som dirigent.

Så kom beretningen fra formanden.

Der er pt. 89 medlemmer i lauget. Problemer med at få ændret kasserer i banken.
Der er ved og blive oprettet noget med dataindsamling til bestandsvurdering af hjortevildt på Djursland. Planen er at der skal etableres et korps af ca 200 frivillige observatører der fra den 16 maj 2019 og frem til den 16maj 2024. det kaldes en testperiode hvor via en app kan indsamle data på observationer af hjortevildt i et stort geografisk område på Djursland, data skal så indsendes til Kalø. Det er Sebastian Behnke der står for det men det er ikke kommet op at køre endnu.
I marts blev der sendt en mail ud, at der skulle tælles krondyr og dådyr, jeg fik tilbagemeldinger fra 14 medlemmer og der var 9 der mente, at der var flere krondyr og at også dådyr var i fremgang.
Den foreløbige vildt udbytte statistik siger at der er skudt 375 stk. kronvildt i Syddjurs. Der er skudt 994 dyr på Djursland totalt, bestående af 148 hjorte+2år, 133 spidshjorte, 320 hinder, 130 hjortekalve og 263 hunkalve.
Der blev på landsplan skudt 1852 hjorte, men kun indsendt 193 kæber, ca 1%. Så formanden opfordre til at indsende kæber fra alle hjorte.
Formanden udtalte at areal kravet sandsynligt bliver til noget både hvad angår kronhjort og dåhjort. Skønt jægerforbundet er imod.
Hvad skumringsjagten angår ved vi ikke på nuværende tidspunkt hvad forskel det har gjort eller hvor mange dyr der er nedlagt. Ved en fredning af spidshjorten i december og januar ville det give øget fokus på hinder og kalve og få skudt nogle flere af dem.
Til slut takkede formanden bestyrelsen for godt samarbejde og for hjælp fra Søren med udsendelse.
Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

Ligeledes blev kassererens regnskab godkendt.

Ingen havde indsendt forslag til generalforsamlingen.

Både Christian Brøgger og Poul Quist blev genvalgt med applaus.

Poul Arne Nielsen blev genvalgt og Jens Jørgen Hansen valgt som ny suppleant.
Per Rohde blev mindet. Æret være hans minde.

Begge bilagskontrollanter blev genvalgt.

Under eventuelt blev der drøftet antallet af kronvildt ca. 500stk. og dåvildt ca. 130 stk. og hvordan råvildt er for nedadgående i vores område.
Spørgsmål fra salen: Hvad sker der efter 3årsforsøgsordning?
Ønske om mere indflydelse fra laugenes side vedr. fredning/ jagt
Ønske om forsat september jagt
Formanden tager det med til fællesmøderne
Formanden sluttede med at takke dirigenten og for god ro og orden.

Referent Poul Quist

Der er lukket for kommentarer

Panorama Theme by Themocracy