Hovdyr

Af , 27/07/2010 20:45

Udbredelse
I Danmark lever krondyret kun i Jylland og på Sjælland. De største bestande af krondyr findes i Vest- og Midtjylland og på Djursland, mens der på Sjælland findes en mindre bestand i Tisvilde- og Valby Hegn og ved Åmosen.

Udseende

Krondyret er den største hjorteart i Danmark. Hannen, hjorten, vejer omkring 180 kg når han er fedest og har en kropslængde på ca. to meter, mens hunnen, hinden, hvis kropslængde er omtrent 1,7 m, vejer ca. 100 kg.
Om sommeren er pelsen rødbrun på oversiden og hvid-gullig på bugen, mens vinterpelsen med sine længere og tykkere hår er gråbrun. Den korte hale er gulbrun, og den del af bagpartiet som omgiver halen (spejlet) er rødgult. Ældre hjorte har om vinteren en manke omkring halsen.
Hvert år i februar-marts kastes hjortens gevir, og et nyt gevir begynder at vokser frem. Det nye gevir, som på en stor hjort vejer mellem seks og otte kg, er færdigdannet omkring juli måned.

Føde

Græsser, lav, skud af lyngplanter, urter, skud og bark af nåletræer samt afgrøder som kartofler, raps, havre og byg er bare nogle af de fødeemner, der indgår i krondyrenes fødevalg.
Krondyret er hvad man kalder en nøgleart, fordi den ved sin fouragering kan påvirke vegetationen så kraftigt, at den holdes nede. Derved skabes der levesteder for mere lys- og varmekrævende arter.

Levevis

I Danmark lever krondyrene i områder med store nåleskove, hvor de kan søge dækning om dagen. Men det er især på heder, i højmoser, overdrev, græsheder, kær og på landbrugsarealer, at krondyrene finder deres føde.
Uden for brunstperioden færdes de fleste krondyr i flokke, også kaldet rudler. Hinderne danner rudler med andre hinder, som de er tæt beslægtede med, samt deres kalve. Der kan også være få unge hjorte i en hind-rudel, men rudlen føres af en ældre hind.
En hjorte-rudel består især af unge hjorte. Rudlens struktur bygger på dominans, hvilket vil sige, at der er en rangorden dyrene imellem. Rangordenen afgøres enten ved truesignaler, styrkeprøver eller ved kamp.
Allerede i august begynder hjorten at brøle for at tiltrække hinder til sit harem, og så godt som alle hinder, der er ældre end to år, bliver befrugtede. De fleste kalve fødes i juni, når hinden har været drægtig i ca. 235 dage.

Trusler og bevaring

De danske krondyr trives og det samlede antal krondyr i landet menes at være 15.000-20.000 dyr (udenfor hegn og dyrehaver).
Krondyret har ingen naturlig fjende i Danmark, men der bliver årligt skudt omkring 4.000 dyr. Det kan de store bestande klare, hvorimod man flere steder, bl.a. i Vendsyssel og Nordsjælland har forkortet jagtsæsonen for at de små bestande kan få lov til at vokse og sprede sig.
Mere end 100 krondyr bliver hvert år trafikdræbt, hvilket måske kan påvirke mindre bestande negativt.

Efterlad et svar

Du skal være logget ind for at indsende en kommentar.

Panorama Theme by Themocracy